HİZMETLERİMİZ


Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak; bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak,geliştirmek;işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıda ki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak; inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.Bkz : SM, SMMM, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Kanun No : 3568 - Resmi Gazete No : 20194 Kabulü : 1.06.1989 - R.G.Tarihi : 13.6.1989